Servicii

Portofoliu servicii

Eliberarea, la cererea societatilor comerciale, a certificatele de origine a marfurilor

Camera de Comerţ si Industrie Ilfov este abilitata să emită certificate de origine, prin Legea 335/2007. Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional.

Documentele sunt completate de către exportator sau agentul său şi certificate de către un organism emitent (Camere de Comerţ), care atestă că marfurile de export, au fost în întregime produse, fabricate sau prelucrate într-o anumită ţară.

Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru implementarea proiectelelor finanţate prin programele de finanţare externă.

Certificatul de origine este folosit la exportul definitiv de bunuri şi atestă originea acestora reprezentând o etapă premergătoare stabilirii taxelor vamale de import. Un bun are originea într-o anumită ţară dacă este obţinut integral, fabricat sau prelucrat în respectiva ţară într-o proporţie semnificativă.

Citeste mai mult...

Procedura de obţinere, termeni şi condiţii de utilizare

La eliberarea certificatul de origine,CCI ILFOV solicită exportatorului român următoarele documente:

 • completarea unui formular de cerere (pus la dispoziţie de CCI ILFOV , completat şi tipărit de exportator)
 • declaraţia de origine
 • factura externă
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului
 • acreditiv şi/sau contract
 • împuternicire/delegaţie
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişă tehnologică a produsului etc.

La eliberarea certificatelor de origine necesare firmelor care derulează proiecte cu finanţare externă, se solicită în plus contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul final şi autoritatea de finanţare).

Toate documentele se depun în original sau copie conform cu originalul (după caz).

Confirma si atesta la cerere, evenimentele din judet care pot fi considerate cazuri de forta majora

Certificatul de forţă majoră este eliberat firmelor şi altor organizaţii de către CCI ILFOV pentru a certifica manifestarea cazurilor de forţă majoră pe raza Judeţului Constanţa şi care au împiedicat îndeplinirea unor obligaţii contractuale.

Orice persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate solicita un aviz de forţă majoră, în cazul în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, datorită unui eveniment imprevizibil şi de neînlăturat.

Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi retinută culpa părţii şi nu poate fi înlăturat de aceasta. Condiţia este ca partea care invocă forţa majoră să îşi notifice partenerul cu privire la evenimentul de forţă majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de CCI ILFOV .

Citeste mai mult...

Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, închiderea porturilor maritime şi fluviale, restricţionarea circulaţiei şi a navigaţiei.

Camera de Comerţ si Industrie Ilfov are competenţa exclusivă de a aviza cazurile de forţă majoră petrecute pe raza judeţului Ilfov.

Acte necesare:

 • Solicitare scrisă care să cuprindă descrierea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor evenimentului asupra relaţiei contractuale şi argumentele juridice care atestă legătura de cauzalitate între evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate faţă de partenerul contractual
 • Înscrisuri în susţinerea cererii, respectiv:
  • Contractul afectat de evenimentul de forţă majoră, cel puţin în extras, din care să reiasă obiectul contractului, părţile, durata şi clauza de forţă majoră, astfel cum au înţeles părţile să o interpreteze
  • Atestări, certificate emise de alte autorităţi şi instituţii competente, funcţie de evenimentul invocat
  • Notificare adresată partenerului contractual privind activarea clauzei de forţă majoră
  • Înscrisuri care să probeze legătura de cauzalitate dintre evenimentul invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate
  • Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal privind veridicitatea informaţiilor furnizate
  • Dovada achitării tarifului de verificare a documentaţiei

În cazul în care, din documentaţia depusă, reiese că evenimentul nu se încadrează în categoria celor generatoare de forţă majoră, se va emite adresa de înştiinţare privind neeliberarea avizului, cu explicitarea motivelor pentru care nu se eliberează avizul de forţă majoră.

Camera de Comert si Industrie Ilfov va poate ajuta sa obtineti certificatul recunoscut international ChamberTrust!

ChamberTrust un instrument de certificare a companiilor in vederea cresterii gradului de incredere pentru partenerii internationali.

ChamberTrust reprezinta o banca de date constituita la nivel global si contine intreprinderi cu produsele si activitatile lor. Serviciul ChamberTrust reprezinta garantia unui nivel de verificare si este destinat cu prioritate, intreprinderilor mici si mijlocii care sunt interesate de pietele internationale, pentru ca aceste intreprinderi au nevoie de aceasta garantie a increderii ca sa fie contactate.

ChamberTrust se realizeaza prin intermediul Camerelor de Comert pentru ca acestea sunt o marca recunoscuta pretutindeni in lume si au un continut de incredere la nivel international.”

ChamberTrust este un certificate digital care va fi acordat firmelor in baza unei analize specializate, permitandu-le inscrierea intr-o baza de date internationala, foarte utila mai ales pentru comertul international.

Obtinerea certificatului Chambertrust presupune o serie de avantaje firmelor printre care : un impact pozitiv in relatiile cu partenerii externi si o recunoastere internationala a firmei.

Targuri si expozitii la Romexpo

Camera de Comert si Industrie Ilfov te ajuta sa-ti promovezi produsele la cele peste 30 de targuri organizate de ROMEXPO, liderul industriei expozitionale din Romania.

In calitate de membru al CCI ILFOV, beneficiati de minim 20% reducere la tarifele de chirie stand practicate de ROMEXPO SA.

In functie de profilul expozitiei, de perioada sau de suprafata inchiriata, reducerea poate depasi minimul garantat de 20%. Reducerile se acorda membrilor pentru evenimentele organizate exclusive de Romexpo.

VIZA PENTRU ROMANIA!

Sprijinul în obţinerea vizei române pentru specialiştii sau cetăţenii străini care efectuează vizite de afaceri în România, în vederea colaborării cu firme din judeţul Ilfov, membre ale CCI ILFOV , constă în transmiterea de scrisori de recomandare (invitaţii) către ambasadele României din ţările de origine ale cetăţenilor respectivi, către Oficiul Român pentru Imigrări şi Ministerul Afacerilor Externe.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Ilfov

Arbitrajul reprezintă o alternativă la instanţa statală, oferind părţilor posibilitatea de a soluţiona litigiile civile şi comerciale, interne şi internaţionale, într-un timp mult mai scurt decât dacă ar opta pentru instanţa statală, beneficiind totodată de calitatea şi confidenţialitatea actului de justiţie.

La soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, poate recurge orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu sediul sau domiciliul în România sau în străinătate.

Care sunt avantajele soluţionării litigiilor prin arbitrajul instituţionalizat?

Caracterul definitiv şi obligatoriu al hotărârilor arbitrale, larga lor recunoaştere internaţională

România, alături de alte peste 100 de state, a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la recunoaşterea sentinţei arbitrale străine, încheiată la New York, în anul 1958, precum şi celeritatea arbitrajului, care poate fi stimulată de părţi prin posibilitatea pe care o au de a stabili termenul arbitrajului, constituie avantaje necontestabile ale arbitrajului

 

Citeste mai mult...
Confidenţialitatea

care are rolul de a proteja credibilitatea şi prestigiul părţilor prin faptul că dosarul cauzei, dezbaterile şi pronunţarea nu sunt publice. Şedinţele de judecată nu sunt publice, nici o persoană nu are acces la informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj.

Calitatea sporită a actului de justiţie

asigurată de alegerea unor arbitri care au cunoştinţe aprofundate în domeniul respectiv.

Apropierea mai pronunţată de spiritul afacerilor comerciale

din perspectiva de a nu compromite iremediabil continuarea relaţiilor comerciale dintre părti şi prin rezolvarea litigiilor într-o atmosferă lipsită de rigiditate.

Costurile generate de soluţionarea litigiilor sunt mai reduse

datorită termenului scurt în care se pronunţă hotărârea arbitrală, ce poate fi învestită cu formulă executorie. (termenul în care se pronunţă hotărârea arbitrală este de maxim 6 luni, iar impotriva sentinţei arbitrale nu se poate exercita decât o cale de atac, respectiv acţiunea în anulare).

Competenţa specializată

a arbitrilor este un alt motiv pentru care se apelează la abitraj, precum şi posibilitatea părţilor de a-şi alege arbitrul titular şi arbitrul supleant de pe lista arbitrilor.

Consultanţa procedurală

este asigurată gratuit de personalul de specialitate al Curţii de Arbitraj la sediul Curţii, telefonic sau prin corespondenţă.

Accesaţi serviciile Curţii de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Ilfov

Pentru a putea beneficia de aceste avantaje este necesară existenţa unei clauze compromisorii în contractul încheiat între părţi, prin care, acestea convin că litigiile ce vor rezulta din / în legătura cu contractul ce cuprinde clauza să fie soluţionate pe calea arbitrajului organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Ilfov.

Model de clauză compromisorie:
„Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea/neexecutarea ori desfiinţarea acestuia, cu excepţia procedurilor speciale – cererile cu valoare redusă şi ordonanţa de plată – va fi soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I. Ilfov, în conformitate cu Regulile de Procedură ale acestei Curţii. Hotărârea arbitrală este definitivă, obligatorie şi executorie.”

În absenţa unei clauze compromisorii inserată în contract, în cazul în care între părţi s-a născut deja un litigiu, acestea pot încheia un „compromis„, un înscris separat de contract, prin care să convină ca litigiul existent între ele să fie soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I. Ilfov . Acest înscris trebuie să se refere la un litigiu actual şi determinat, menţionat ca atare în actul de compromis.

În cazul în care părţile au în vedere o situaţie potenţial litigioasă, care încă nu s-a declanşat, acordul lor privind arbitrarea acestui litigiu nu este un compromis, ci o clauză compromisorie, ce poate fi inserată intr-un act adiţional la contractul de bază.

Consultanta pentru infiintarea de societati comerciale si de modificare si completare a actelor constitutive

Infiintarea de filiale in strainatate ale societatilor comerciale romanesti

Organizeaza intalniri de afaceri, simpozioane, mese rotunde, misiuni economice in tara si strainatate

Sprijin pentru dezvoltarea activitatilor comerciale si industriale prin inlesnirea contactelor si schimburilor interne si internationale

Organizeaza arbitraj comercial

Elibereaza adeverinte si recomandari necesare agentilor economici din judet, la solicitarea acestora

Asigura pentru operatorii economici orice alte servicii si activitati stabilite in competenta sa prin lege

Intermediere in obtinerea de certificate constatatoare

Contact

Intrați în legătură cu noi

Camera de Comerț și Industrie a Județului Ilfov

Camera de Comerț și Industrie a Județului Ilfov, organizație neguvernamentală, de utilitate publică, cu caracter autonom, are drept scop promovarea comerțului și industriei românești pe plan intern și extern.